^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla 2020-2022 m. m. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Skaityti plačiau>>>

Projekto tikslas: Užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos augimą

Uždaviniai:

1. Gerinti pamokos kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
2. Sudaryti saugią, palankią mokymuisi aplinką įvairių poreikių mokiniams.

Rengiant mokyklos veiklos tobulinimo planą, išanalizuoti turimi duomenys ir priimtas sprendimas tobulinti pamokos kokybę, stiprinant kolegialų ryšį „Kolega-kolegai“: mokytojų bendradarbiavimui tobulinant pamoką. Mokytojai susitarė didesnį dėmesį skirti šiems aspektams: pamokos uždavinių, ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas, mokinių įsivertinimas pamokoje.

Nuo 2021 m. vasario 18 d. iki kovo 25 d. visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvauja ilgalaikėje 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Kokybiškos pamokos vadyba diegiant kolegialų grįžtamąjį ryšį“. I modulio mokymai „Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas pamokos kokybei tobulinti“, II modulio mokymai „Grįžtamojo ryšio pokalbis“, III modulio mokymai „Diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo praktika pamokose“, IV modulio mokymai „Į mokymąsi orientuotas mokymas“.

Siekiant pagilinti mokinių žinias ir pagerinti mokymosi rezultatus, numatytos konsultacijos pagal mokinių poreikius – mokymosi spragų turintiems bei gabiems mokiniams. Konsultuotis su mokytojais gali kiekvienas 1-10 klasių mokinys, kuriam kyla sunkumų. Kiekvieną savaitę vyksta 8 lietuvių k., rusų k., anglų k., istorijos, gamtos ir  žmogaus, biologijos, matematikos ir 4 pradinių klasių dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį.

Įgyvendinant veiklos tobulinimo planą atsižvelgta ir susitarta, kaip atpažinti gabius mokinius, jų polinkius ir gebėjimus bei juos ugdyti. Mokytojai daugiau dėmesio skirs aukštesniuoju lygiu besimokantiems mokiniams, kurių 2019-2020 m. m. yra 17 (14,4 %). Į įsivertinimo procesą įtraukiami tėvai ir mokiniai per trišalius pokalbius (klasės vadovas-mokinys – tėvas, globėjas), kurie pagelbės atpažinti mokinių polinkius. Tėvai skatinami įsitraukti ne tik su pasiūlymais, bet ir į mokyklos veiklų organizavimą ir dalyvavimą jose.

Atsižvelgiant į mokinių išsakytus argumentus, kas jiems yra gera mokykla, organizuojama ir vedama daugiau integruotų pamokų, praktinių veiklų. Kiekvienas mokytojas derindamas planus ir programas su kito dalyko mokytoju, per mokslo metus praveda ne mažiau kaip 2 integruotas veiklas. Kartą per savaitę 1-4 kl. ir du kartus per savaitę 5-10 kl. mokiniai dalyvauja nuotolinėje integruotoje lietuvių kalbos ir matematikos „Mokausi skaityti ir suprasti matematinį tekstą” veikloje.

Projekto metu pritaikyta aktų salė, biblioteka ir fojė pamokoms kitose aplinkose, renginiams ir kitoms veikloms. Atnaujintas mokyklos interjeras kuria gerą nuotaiką, jaukumą ugdo darnos jausmą ir gerą skonį, ugdo mokinių bendrąsias kompetencijas. Tad sugrįžus į kontaktinį mokymąsi mokiniai turės galimybę mokytis ne tik klasėje, bet kitose mokyklos erdvėse.

Projekto lėšomis bus atnaujinta skaitmeninė bazė, nupirkta 13 naujų kompiuterių. Įsigytomis EMA pratybomis naudojasi 5 dalykų (matematikos, gamta ir žmogus, biologijos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos) mokytojai ir 72 mokiniai. 8 mokytojai naudojasi užduočių banku EDUKA aplinkoje.

Šių mokymosi aplinkų funkcijos padeda individualizuoti ir diferencijuoti užduotis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti pažangą ir mokymosi rezultatus.

Vykdomas ugdymo karjerai dienų ciklas, padedantis mokiniams pažinti įvairias profesijas, karjeros galimybes ir išmokti planuoti būsimą karjerą. Anksčiau šis kursas buvo integruotas į klasės vadovų veiklą, nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. ši  funkcija paskirta socialiniam pedagogui, kuris organizuoja pamokų ciklą 5–10 klasių mokiniams (37 pamokas per mokslo metus): Šiuo metu vyksta paskaitos, diskusijos, nuotoliniais susitikimais su įvairių specialybių atstovais, virtualios edukacijos.

Paskutinę mokslo dieną prieš kiekvienas mokinių atostogas rengiama projektinė diena: 

„Kokybės krepšelio“ projekto veikla „Pavasaris ir Velykos mano kieme“, vykusi 04-02 nuotoliniu būdu, jau ketvirtą kartą šiais mokslo metais suburia visus. Organizuodami projektines veiklas skatiname bendradarbiavimą ir lyderystę. Karantino laikotarpiu neturime daug galimybių susiburti ir pamatyti vieni kitus, pabendrauti ne tik su savo klasės draugais, bet ir su kitų klasių mokiniais. Projektinėje veikloje, atskleidžiant pavasario gamtos grožį nuotraukose, piešiniuose, deklamuojamais eilėraščiais ir sveikinimais, puokštėmis, margučiais bei prisiminimais iš senelių apie Velykų tradicijas ir žaidimus, turėjome galimybę pasidalinti ir išgirsti 69 dalyviai: mokiniai ir mokytojai. Renginio metu mus aplankė ir savo pasakojimu maloniai nustebino tikra Velykų bobutė.

2021 m. balandžio 2 d. buvo įgyvendintas projektas „Velykinis margutis“. Pradinių klasių mokiniai, projekto metu, taikant netradicines pažinimo ir meninės raiškos priemones, atlikimo formas ir metodus, buvo ugdomas vaikų kūrybiškumas, išradingumas, skatinamas domėjimasis socialine ir kultūrine aplinka: Šv. Velykų prasme, šventimo papročiais ir tradicijomis.

2021/2022 m .m. pabaigoje įgyvendinus „Kokybės krepšelio“ projektą, laukiamas kokybinis pokytis:

1. Metinis mokyklos pažangumas 2020-2021 m. m. ne mažesnis kaip 98,16 %, 2021-2022 m. m. – 100 %.
2. Metinis 5–10 klasių mokinių visų mokomųjų dalykų vidurkis 2020-2021 m .m. padidės 0,5 % (nuo 7,51 iki 7,55 balo), 2021-2022 m. m. išliks 7,55.
3. Pagerės NMPP, PUPP mokinių pasiekimai.
4. Aukštesniuoju lygiu 2019–2020 m .m. mokėsi 14,4 % mokinių, 2020-2021 m. m. siekiama – 15 %, 2021-2022 išliks 15 %.
5. 1,95 % padaugės mokinių, besimokančių  pagrindiniu lygiu – nuo 33,05 % iki 35 %.
6. 2020-2021 m. m. 8 klasės metinis lietuvių kalbos vidurkis padidės 0,5 % (nuo 6,82 iki 6,9) ir 2021-2022 m. m. padidės 0,5 %. 2020-2021 m .m. matematikos metinis vidurkis 0,6 % (nuo 6,36 iki 6,4).
7. 2021-2022 m .m. 6 klasės metinis lietuvių kalbos vidurkis padidės 0,6 % (nuo 7,3 iki 7,35) matematikos 0,6 % (nuo 7,3 iki 7,35).
8. 10 klasės PUPP laikymo vidurkiai padidės: lietuvių kalbos 4 % (nuo 5,3 iki 5,5) ir matematikos 3 % (nuo 3,8 iki 3,9).
9. Pamokos aspektas ,,Mokiniai skatinami reflektuoti, analizuoti vertinimo informaciją, mokytis suvokti, kas jam padeda ar trukdo siekti pažangos“ vertinimas ,,gerai“ padidės nuo 26,9 % iki 53,9 %.
10. Pamokos aspekto ,,Kiekvienam sudaromos sąlygos pagal jo gebėjimus mokytis ir patirti sėkmę, bendradarbiauti tarpusavyje“ vertinimo ,,gerai“ didėjimas (nuo 3,8% iki 30 %).
11. Mokinių anketos klausimo ,,Kai patiriu mokymosi sunkumų, aš kreipiuosi pagalbos į mokytoją“ vidutinė vertė padidės nuo 3,1 iki 3,5.

"Kokybės krepšelio" veiklos tobulinimo planas. Skaityti plačiau>>>

Dabar naršo

Dabar svetainėje 9 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube