^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Mokymasis tyrinėjant

 

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus. Projekto metu vykdomos veiklos:

· Padedant mokslininkams konsultantams, Vilniaus universiteto laboratorijose, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių gamtiniame rezervate bus stiprinamos mokytojų praktinės tiriamosios veiklos taikymo gamtamoksliniame ugdyme kompetencijos. Mokytojai  efektyviai taikys tyrimą kaip ugdymo metodą ir per jį geriau pažins mokinį bei padės motyvuotai gerinti gamtos mokslų pasiekimus. Mokinių mokymosi tyrinėjant kompetencijas stiprins su gyvenimu susietas, kontekstualus, aktualus ugdymo turinys, nes mokymusi tyrinėjant grindžiamas procesas taps įdomiu.

· Vyks ugdomosios veiklos, stiprinančios mokinių mokymosi motyvaciją: ilgalaikė (5 dienų) tiriamosios veiklos stovykla gamtoje (60 mokinių ir 18 suaugusiųjų), edukacinė dviejų dienų išvyka į Koperniko mokslo centrą (46 asmenys), edukacinės išvykos į Vilniaus universiteto muziejus ir tyrėjo laboratorijas.

· Mokytojai rengs ir įgyvendins gamtotyrinę programą mokiniams „Atrasti įdomu“, kuri bus integruojama į bendrojo ugdymo programą arba vykdoma kaip neformaliojo švietimo programa.

Projekto veiklose dalyvauja Varėnos rajono Merkinės V. Krėvės ir Valkininkų gimnazijų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos bei Varėnos rajono Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kartu su mokytojais ir mokiniais konsultantais dirbs Vilniaus universiteto, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Varėnos švietimo centro specialistai. Mokyklų ir mokinių asmeninės pažangos bus siekiama vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis: dialogišku ir tyrinėjančiu mokymusi, atviromis ugdymo(si) aplinkomis bei gebėjimu mokytis su kitais ir iš kitų.

Projekto ilgalaikis strateginis siekis – sutelkus švietimo specialistų ir partnerių praktinį ir mokslinį potencialą, sukurti tvarią partnerystę, vedančią link ugdymo kokybės kaitos ir mokyklų pažangos. Bendra projekto vertė – 94 263 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 92 373 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1890 Eur.

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 9 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube